top of page
Search

טביעת ספינת המעפילים 'אגוז' - היום לפני 60 שנה

ספינת המעפילים 'אגוז' שימשה לעליית יהודי מרוקו למדינת ישראל, תוך יציאה מארצם בניגוד למדיניותה, שאסרה עליית יהודים לישראל. הספינה פעלה בחשאי, ונודעה בעקבות טביעתה בלילה שבין 10 ל-11 בינואר1961 ואובדן כל 44 נוסעיה.

הפעולה הייתה חלק מפעילות 'המוסד' במקום. מוזמנים לצפות בראיון עם מר מאיר כנפו, שעמד בראש המחתרת היהודית במרוקו באותה עת, וליווה אישית את המעפילים לספינה, במשט האחרון שלה שהסתיים באסון הטביעה. לימים פעל רבות בהנצחה.5 views0 comments
bottom of page